மே 2020 காலேண்டர் - கேமெரூன்

1 மே, வெள்ளி கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
20 மே, புதன் கிழமை National Day பொது விடுமுறை
21 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day பொது விடுமுறை
24 மே, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Fitr பொது விடுமுறை