మే 2020 క్యాలెండరు - కెమరూన్

1 మే, శుక్రవారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
20 మే, బుధవారం National Day పబ్లిక్ సెలవు
21 మే, గురువారం Ascension Day పబ్లిక్ సెలవు
24 మే, ఆదివారం Eid al-Fitr పబ్లిక్ సెలవు