મે 2020 કલેેન્ડર - કેમરૂન

1 મે, શુક્રવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
20 મે, બુધવાર National Day સાર્વજનિક રજા
21 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
24 મે, રવિવાર Eid al-Fitr સાર્વજનિક રજા