മെയ് 2020 കലണ്ടർ - കാമറൂൺ

1 മെയ്, വെള്ളി Labour Day പൊതുഅവധിദിനം
20 മെയ്, ബുധന്‍ National Day പൊതുഅവധിദിനം
21 മെയ്, വ്യാഴം Ascension Day പൊതുഅവധിദിനം
24 മെയ്, ഞായർ Eid al-Fitr പൊതുഅവധിദിനം