വിയറ്റ്നാം കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി International New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ Vietnamese New Year’s Eve ദേശീയ അവധി ദിനം
1 ഫബ്രുവരി, ചൊവ്വ Vietnamese New Year ദേശീയ അവധി ദിനം
14 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Valentine’s Day ആചാരം
10 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Hung Kings Festival ദേശീയ അവധി ദിനം
30 ഏപ്രിൽ, ശനി Liberation Day/Reunification Day ദേശീയ അവധി ദിനം
1 മെയ്, ഞായർ International Labor Day ദേശീയ അവധി ദിനം
28 ജൂൺ, ചൊവ്വ Vietnamese Family Day ആചാരം
2 സെപ്റ്റംബർ, വെള്ളി Independence Day ദേശീയ അവധി ദിനം
20 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം Vietnamese Women’s Day ആചാരം
31 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ Halloween ആചാരം
24 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day ആചാരം
31 ഡിസംബർ, ശനി International New Year’s Eve ആചാരം