વિયેતનામ કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર International New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 જાન્યુઆરી, સોમવાર Vietnamese New Year’s Eve રાાષ્ટ્રીય રજા
1 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Vietnamese New Year રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
10 એપ્રિલ, રવિવાર Hung Kings Festival રાાષ્ટ્રીય રજા
30 એપ્રિલ, શનિવાર Liberation Day/Reunification Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, રવિવાર International Labor Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 જૂન, મંગળવાર Vietnamese Family Day તહેવાર
2 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
20 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Vietnamese Women’s Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, સોમવાર Halloween તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર International New Year’s Eve તહેવાર