தென் கொரியா காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
31 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை Seollal Holiday பொது விடுமுறை
1 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Seollal பொது விடுமுறை
2 பிப்ரவரி, புதன் கிழமை Seollal Holiday பொது விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
1 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை Independence Movement Day தேசிய விடுமுறை
5 ஏப்ரல், செவ்வாய் கிழமை Arbor Day அனுசரிப்புகள்
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labor Day வங்கி விடுமுறை
5 மே, வியாழன் கிழமை Children’s Day பொது விடுமுறை
8 மே, ஞாயிற்று கிழமை Parent’s Day அனுசரிப்புகள்
8 மே, ஞாயிற்று கிழமை Buddha’s Birthday பொது விடுமுறை
15 மே, ஞாயிற்று கிழமை Teacher’s Day அனுசரிப்புகள்
6 ஜூன், திங்கள் கிழமை Memorial Day பொது விடுமுறை
17 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Constitution Day அனுசரிப்புகள்
15 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Liberation Day தேசிய விடுமுறை
9 செப்டம்பர், வெள்ளி கிழமை Chuseok Holiday பொது விடுமுறை
10 செப்டம்பர், சனி கிழமை Chuseok பொது விடுமுறை
11 செப்டம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Chuseok Holiday பொது விடுமுறை
1 அக்டோபர், சனி கிழமை Armed Forces Day அனுசரிப்புகள்
3 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை National Foundation Day தேசிய விடுமுறை
9 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Constitution Day அனுசரிப்புகள்
31 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்