దక్షిణ కొరియా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
31 జనవరి, సోమవారం Seollal Holiday పబ్లిక్ సెలవు
1 ఫిబ్రవరి, మంగళవారం Seollal పబ్లిక్ సెలవు
2 ఫిబ్రవరి, బుధవారం Seollal Holiday పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Valentine’s Day ఆచారము
1 మార్చి, మంగళవారం Independence Movement Day జాతీయ సెలవు
5 ఏప్రిల్, మంగళవారం Arbor Day ఆచారము
1 మే, ఆదివారం Labor Day బ్యాంకు సెలవు
5 మే, గురువారం Children’s Day పబ్లిక్ సెలవు
8 మే, ఆదివారం Parent’s Day ఆచారము
8 మే, ఆదివారం Buddha’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
15 మే, ఆదివారం Teacher’s Day ఆచారము
6 జూన్, సోమవారం Memorial Day పబ్లిక్ సెలవు
17 జూ, ఆదివారం Constitution Day ఆచారము
15 ఆగస్టు, సోమవారం Liberation Day జాతీయ సెలవు
9 సెప్టెంబర్, శుక్రవారం Chuseok Holiday పబ్లిక్ సెలవు
10 సెప్టెంబర్, శనివారం Chuseok పబ్లిక్ సెలవు
11 సెప్టెంబర్, ఆదివారం Chuseok Holiday పబ్లిక్ సెలవు
1 అక్టోబర్, శనివారం Armed Forces Day ఆచారము
3 అక్టోబర్, సోమవారం National Foundation Day జాతీయ సెలవు
9 అక్టోబర్, ఆదివారం Constitution Day ఆచారము
31 అక్టోబర్, సోమవారం Halloween ఆచారము
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము