ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ Seollal Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Seollal ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Seollal Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
1 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Independence Movement Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ Arbor Day ಹಬ್ಬ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Labor Day ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
5 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Children’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Parent’s Day ಹಬ್ಬ
8 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Buddha’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Teacher’s Day ಹಬ್ಬ
6 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Memorial Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Constitution Day ಹಬ್ಬ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Liberation Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Chuseok Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Chuseok ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Chuseok Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Armed Forces Day ಹಬ್ಬ
3 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ National Foundation Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
9 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Constitution Day ಹಬ್ಬ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ