ദക്ഷിണ കൊറിയ കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ Seollal Holiday പൊതുഅവധിദിനം
1 ഫബ്രുവരി, ചൊവ്വ Seollal പൊതുഅവധിദിനം
2 ഫബ്രുവരി, ബുധന്‍ Seollal Holiday പൊതുഅവധിദിനം
14 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Valentine’s Day ആചാരം
1 മാർച്ച്, ചൊവ്വ Independence Movement Day ദേശീയ അവധി ദിനം
5 ഏപ്രിൽ, ചൊവ്വ Arbor Day ആചാരം
1 മെയ്, ഞായർ Labor Day ബാങ്ക് അവധി
5 മെയ്, വ്യാഴം Children’s Day പൊതുഅവധിദിനം
8 മെയ്, ഞായർ Parent’s Day ആചാരം
8 മെയ്, ഞായർ Buddha’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം
15 മെയ്, ഞായർ Teacher’s Day ആചാരം
6 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Memorial Day പൊതുഅവധിദിനം
17 ജൂലയി, ഞായർ Constitution Day ആചാരം
15 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Liberation Day ദേശീയ അവധി ദിനം
9 സെപ്റ്റംബർ, വെള്ളി Chuseok Holiday പൊതുഅവധിദിനം
10 സെപ്റ്റംബർ, ശനി Chuseok പൊതുഅവധിദിനം
11 സെപ്റ്റംബർ, ഞായർ Chuseok Holiday പൊതുഅവധിദിനം
1 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Armed Forces Day ആചാരം
3 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ National Foundation Day ദേശീയ അവധി ദിനം
9 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ Constitution Day ആചാരം
31 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ Halloween ആചാരം
24 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, ശനി New Year’s Eve ആചാരം