അയർലൻഡ് കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
17 മാർച്ച്, വ്യാഴം St. Patrick’s Day ദേശീയ ദിവസം
15 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday ആചാരം
17 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter ആചാരം
18 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday ദേശീയ അവധി ദിനം
2 മെയ്, തിങ്കള്‍ May Day ദേശീയ അവധി ദിനം
6 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ June Bank Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
1 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ August Bank Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ October Bank Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
24 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
26 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ St. Stephen’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, ശനി New Year’s Eve ആചാരം