ఐర్లాండ్ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
17 మార్చి, గురువారం St. Patrick’s Day జాతీయ సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday ఆచారము
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter ఆచారము
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
2 మే, సోమవారం May Day జాతీయ సెలవు
6 జూన్, సోమవారం June Bank Holiday జాతీయ సెలవు
1 ఆగస్టు, సోమవారం August Bank Holiday జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, సోమవారం October Bank Holiday జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం St. Stephen’s Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము