ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
17 ಮಾರ್ಚ್, ಗುರುವಾರ St. Patrick’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಹಬ್ಬ
17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter ಹಬ್ಬ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
2 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ June Bank Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ August Bank Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ October Bank Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ St. Stephen’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ