આયર્લેન્ડ કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
17 માર્ચ, ગુરૂવાર St. Patrick’s Day રાષ્ટ્ર દિવસ
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday તહેવાર
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter તહેવાર
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
2 મે, સોમવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જૂન, સોમવાર June Bank Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 ઑગસ્ટ, સોમવાર August Bank Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, સોમવાર October Bank Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર St. Stephen’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર