ഘാന കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
7 ജനുവരി, ചൊവ്വ Constitution Day പൊതുഅവധിദിനം
6 മാർച്ച്, വെള്ളി Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
11 ഏപ്രിൽ, ശനി Holy Saturday ആചാരം
12 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ആചാരം
13 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, വെള്ളി May Day പൊതുഅവധിദിനം
10 മെയ്, ഞായർ Mothers’ Day ആചാരം
24 മെയ്, ഞായർ Id ul Fitr പൊതുഅവധിദിനം
21 ജൂൺ, ഞായർ Fathers’ Day ആചാരം
31 ജൂലയി, വെള്ളി Eid al-Adha പൊതുഅവധിദിനം
4 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ Founder’s Day പൊതുഅവധിദിനം
21 സെപ്റ്റംബർ, തിങ്കള്‍ Kwame Nkrumah Memorial Day പൊതുഅവധിദിനം
4 ഡിസംബർ, വെള്ളി Farmer’s Day പൊതുഅവധിദിനം
24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ശനി Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം New Year’s Eve ആചാരം