ఘానా క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
7 జనవరి, మంగళవారం Constitution Day పబ్లిక్ సెలవు
6 మార్చి, శుక్రవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
11 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారము
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం May Day పబ్లిక్ సెలవు
10 మే, ఆదివారం Mothers’ Day ఆచారము
24 మే, ఆదివారం Id ul Fitr పబ్లిక్ సెలవు
21 జూన్, ఆదివారం Fathers’ Day ఆచారము
31 జూ, శుక్రవారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
4 ఆగస్టు, మంగళవారం Founder’s Day పబ్లిక్ సెలవు
21 సెప్టెంబర్, సోమవారం Kwame Nkrumah Memorial Day పబ్లిక్ సెలవు
4 డిసెంబర్, శుక్రవారం Farmer’s Day పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, శనివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము