ઘાના કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
7 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Constitution Day સાર્વજનિક રજા
6 માર્ચ, શુક્રવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
11 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શુક્રવાર May Day સાર્વજનિક રજા
10 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
24 મે, રવિવાર Id ul Fitr સાર્વજનિક રજા
21 જૂન, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
4 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Founder’s Day સાર્વજનિક રજા
21 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Kwame Nkrumah Memorial Day સાર્વજનિક રજા
4 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Farmer’s Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve તહેવાર