ಘಾನಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
7 ಜನವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Constitution Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
6 ಮಾರ್ಚ್, ಶುಕ್ರವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
11 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಹಬ್ಬ
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mothers’ Day ಹಬ್ಬ
24 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Id ul Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Fathers’ Day ಹಬ್ಬ
31 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Founder’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Kwame Nkrumah Memorial Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Farmer’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ