பின்லேண்ட் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, வியாழன் கிழமை Epiphany தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை May Day தேசிய விடுமுறை
8 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
26 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day தேசிய விடுமுறை
5 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday அனுசரிப்புகள்
5 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை All Saint’s Day தேசிய விடுமுறை
24 ஜூன், வெள்ளி கிழமை Midsummer Eve சட்டப்படி மற்றும் வங்கி விடுமுறை
25 ஜூன், சனி கிழமை Midsummer தேசிய விடுமுறை
13 நவம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
6 டிசம்பர், செவ்வாய் கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve சட்டப்படி மற்றும் வங்கி விடுமுறை
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Boxing Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்