ફિનલેન્ડ કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Epiphany રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, રવિવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
8 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
26 મે, ગુરૂવાર Ascension Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 જૂન, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
5 જૂન, રવિવાર All Saint’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 જૂન, શુક્રવાર Midsummer Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
25 જૂન, શનિવાર Midsummer રાાષ્ટ્રીય રજા
13 નવેમ્બર, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
6 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર