ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜನವರಿ, ಗುರುವಾರ Epiphany ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
8 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
26 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Whit Sunday ಹಬ್ಬ
5 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ All Saint’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಜೂನ್, ಶುಕ್ರವಾರ Midsummer Eve ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
25 ಜೂನ್, ಶನಿವಾರ Midsummer ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
13 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
6 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Independence Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Eve ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Boxing Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ