ബൊളീവിയ കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
6 ജനുവരി, വ്യാഴം Epiphany ആചാരം
22 ജനുവരി, ശനി Plurinational State Foundation Day ദേശീയ അവധി ദിനം
1 ഫബ്രുവരി, ചൊവ്വ Carnival / Shrove Tuesday ദേശീയ അവധി ദിനം
2 ഫബ്രുവരി, ബുധന്‍ Feast of Candelaria ആചാരം
28 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Carnival / Shrove Monday ദേശീയ അവധി ദിനം
19 മാർച്ച്, ശനി Father Day ആചാരം
23 മാർച്ച്, ബുധന്‍ Day of the Sea ആചാരം
12 ഏപ്രിൽ, ചൊവ്വ Children’s Day ആചാരം
14 ഏപ്രിൽ, വ്യാഴം Maundy Thursday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
15 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday ദേശീയ അവധി, ക്രിസ്ത്യൻ
1 മെയ്, ഞായർ Labor Day / May Day ദേശീയ അവധി ദിനം
27 മെയ്, വെള്ളി Mother’s Day ആചാരം
16 ജൂൺ, വ്യാഴം Corpus Christi ദേശീയ അവധി ദിനം
21 ജൂൺ, ചൊവ്വ Aymara New Year Day ദേശീയ അവധി ദിനം
6 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി Independence Day ദേശീയ അവധി ദിനം
17 ഓഗസ്റ്റ്, ബുധന്‍ Flag Day ആചാരം
12 ഒക്റ്റോബർ, ബുധന്‍ Indigenous Resistance’s Day ആചാരം
2 നവംബർ, ബുധന്‍ All Saints Day ദേശീയ അവധി ദിനം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day ദേശീയ അവധി, ക്രിസ്ത്യൻ