બોલિવિયા કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Epiphany તહેવાર
22 જાન્યુઆરી, શનિવાર Plurinational State Foundation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Carnival / Shrove Tuesday રાાષ્ટ્રીય રજા
2 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Feast of Candelaria તહેવાર
28 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Carnival / Shrove Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
19 માર્ચ, શનિવાર Father Day તહેવાર
23 માર્ચ, બુધવાર Day of the Sea તહેવાર
12 એપ્રિલ, મંગળવાર Children’s Day તહેવાર
14 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Maundy Thursday ઇસાઈ, તહેવાર
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
1 મે, રવિવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
27 મે, શુક્રવાર Mother’s Day તહેવાર
16 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi રાાષ્ટ્રીય રજા
21 જૂન, મંગળવાર Aymara New Year Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 ઑગસ્ટ, શનિવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
17 ઑગસ્ટ, બુધવાર Flag Day તહેવાર
12 ઑક્ટોબર, બુધવાર Indigenous Resistance’s Day તહેવાર
2 નવેમ્બર, બુધવાર All Saints Day રાાષ્ટ્રીય રજા
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ