బొలివియా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, గురువారం Epiphany ఆచారము
22 జనవరి, శనివారం Plurinational State Foundation Day జాతీయ సెలవు
1 ఫిబ్రవరి, మంగళవారం Carnival / Shrove Tuesday జాతీయ సెలవు
2 ఫిబ్రవరి, బుధవారం Feast of Candelaria ఆచారము
28 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Carnival / Shrove Monday జాతీయ సెలవు
19 మార్చి, శనివారం Father Day ఆచారము
23 మార్చి, బుధవారం Day of the Sea ఆచారము
12 ఏప్రిల్, మంగళవారం Children’s Day ఆచారము
14 ఏప్రిల్, గురువారం Maundy Thursday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday జాతీయ సెలవు ,క్రిస్టియన్
1 మే, ఆదివారం Labor Day / May Day జాతీయ సెలవు
27 మే, శుక్రవారం Mother’s Day ఆచారము
16 జూన్, గురువారం Corpus Christi జాతీయ సెలవు
21 జూన్, మంగళవారం Aymara New Year Day జాతీయ సెలవు
6 ఆగస్టు, శనివారం Independence Day జాతీయ సెలవు
17 ఆగస్టు, బుధవారం Flag Day ఆచారము
12 అక్టోబర్, బుధవారం Indigenous Resistance’s Day ఆచారము
2 నవంబర్, బుధవారం All Saints Day జాతీయ సెలవు
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు ,క్రిస్టియన్