பெர்முடா காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
8 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
19 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
20 ஜூன், திங்கள் கிழமை National Heroes Day பொது விடுமுறை
28 ஜூலை, வியாழன் கிழமை Emancipation Day பொது விடுமுறை
29 ஜூலை, வெள்ளி கிழமை Somer’s Day பொது விடுமுறை
5 செப்டம்பர், திங்கள் கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
31 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
11 நவம்பர், வெள்ளி கிழமை Remembrance Day பொது விடுமுறை
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Boxing Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்