બર્મુડા કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
8 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
19 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
20 જૂન, સોમવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
28 જુલાઈ, ગુરૂવાર Emancipation Day સાર્વજનિક રજા
29 જુલાઈ, શુક્રવાર Somer’s Day સાર્વજનિક રજા
5 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, સોમવાર Halloween તહેવાર
11 નવેમ્બર, શુક્રવાર Remembrance Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર