బెర్ముడా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Valentine’s Day ఆచారము
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
8 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
19 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
20 జూన్, సోమవారం National Heroes Day పబ్లిక్ సెలవు
28 జూ, గురువారం Emancipation Day పబ్లిక్ సెలవు
29 జూ, శుక్రవారం Somer’s Day పబ్లిక్ సెలవు
5 సెప్టెంబర్, సోమవారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
31 అక్టోబర్, సోమవారం Halloween ఆచారము
11 నవంబర్, శుక్రవారం Remembrance Day పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము