பார்படாஸ் காலேண்டர் 2020

1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
21 ஜனவரி, செவ்வாய் கிழமை Errol Barrow Day பொது விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
10 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
12 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
13 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
28 ஏப்ரல், செவ்வாய் கிழமை National Heroes Day பொது விடுமுறை
1 மே, வெள்ளி கிழமை Labor Day / May Day பொது விடுமுறை
10 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mothers’ Day அனுசரிப்புகள்
31 மே, ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday அனுசரிப்புகள்
1 ஜூன், திங்கள் கிழமை Whit Monday பொது விடுமுறை
21 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Fathers’ Day அனுசரிப்புகள்
1 ஆகஸ்ட், சனி கிழமை Emancipation Day பொது விடுமுறை
3 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Kadooment Day பொது விடுமுறை
31 அக்டோபர், சனி கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
30 நவம்பர், திங்கள் கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
24 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், சனி கிழமை Boxing Day பொது விடுமுறை
31 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Old Year’s Night/ New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்