ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಜನವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Errol Barrow Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ National Heroes Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Labor Day / May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mothers’ Day ಹಬ್ಬ
31 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Whit Sunday ಹಬ್ಬ
1 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Whit Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Fathers’ Day ಹಬ್ಬ
1 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Emancipation Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Kadooment Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
30 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Old Year’s Night/ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ