బార్బొడాస్ క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
21 జనవరి, మంగళవారం Errol Barrow Day పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
28 ఏప్రిల్, మంగళవారం National Heroes Day పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం Labor Day / May Day పబ్లిక్ సెలవు
10 మే, ఆదివారం Mothers’ Day ఆచారము
31 మే, ఆదివారం Whit Sunday ఆచారము
1 జూన్, సోమవారం Whit Monday పబ్లిక్ సెలవు
21 జూన్, ఆదివారం Fathers’ Day ఆచారము
1 ఆగస్టు, శనివారం Emancipation Day పబ్లిక్ సెలవు
3 ఆగస్టు, సోమవారం Kadooment Day పబ్లిక్ సెలవు
31 అక్టోబర్, శనివారం Halloween ఆచారము
30 నవంబర్, సోమవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, శనివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం Old Year’s Night/ New Year’s Eve ఆచారము