બાર્બાડોઝ કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
21 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Errol Barrow Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
28 એપ્રિલ, મંગળવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, શુક્રવાર Labor Day / May Day સાર્વજનિક રજા
10 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
31 મે, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
1 જૂન, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
21 જૂન, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
1 ઑગસ્ટ, શનિવાર Emancipation Day સાર્વજનિક રજા
3 ઑગસ્ટ, સોમવાર Kadooment Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Halloween તહેવાર
30 નવેમ્બર, સોમવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Old Year’s Night/ New Year’s Eve તહેવાર