அங்கியுலா காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
2 மார்ச், புதன் கிழமை James Ronald Webster Day பொது விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labor Day/May Day பொது விடுமுறை
30 மே, திங்கள் கிழமை Anguilla Day பொது விடுமுறை
6 ஜூன், திங்கள் கிழமை Whit Monday பொது விடுமுறை
13 ஜூன், திங்கள் கிழமை Sovereign’s Birthday பொது விடுமுறை
1 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை August Monday பொது விடுமுறை
4 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை August Thursday பொது விடுமுறை
5 ஆகஸ்ட், வெள்ளி கிழமை Constitution Day பொது விடுமுறை
19 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை National Heroes and Heroines Day பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Boxing Day பொது விடுமுறை
27 டிசம்பர், செவ்வாய் கிழமை Day off for Boxing Day பொது விடுமுறை