అంగుళియా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
2 మార్చి, బుధవారం James Ronald Webster Day పబ్లిక్ సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, ఆదివారం Labor Day/May Day పబ్లిక్ సెలవు
30 మే, సోమవారం Anguilla Day పబ్లిక్ సెలవు
6 జూన్, సోమవారం Whit Monday పబ్లిక్ సెలవు
13 జూన్, సోమవారం Sovereign’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
1 ఆగస్టు, సోమవారం August Monday పబ్లిక్ సెలవు
4 ఆగస్టు, గురువారం August Thursday పబ్లిక్ సెలవు
5 ఆగస్టు, శుక్రవారం Constitution Day పబ్లిక్ సెలవు
19 డిసెంబర్, సోమవారం National Heroes and Heroines Day పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
27 డిసెంబర్, మంగళవారం Day off for Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు