അംഗുയില കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
2 മാർച്ച്, ബുധന്‍ James Ronald Webster Day പൊതുഅവധിദിനം
15 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
18 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, ഞായർ Labor Day/May Day പൊതുഅവധിദിനം
30 മെയ്, തിങ്കള്‍ Anguilla Day പൊതുഅവധിദിനം
6 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Whit Monday പൊതുഅവധിദിനം
13 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Sovereign’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം
1 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ August Monday പൊതുഅവധിദിനം
4 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം August Thursday പൊതുഅവധിദിനം
5 ഓഗസ്റ്റ്, വെള്ളി Constitution Day പൊതുഅവധിദിനം
19 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ National Heroes and Heroines Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം
27 ഡിസംബർ, ചൊവ്വ Day off for Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം