ಅಂಗುಯಿಲಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಮಾರ್ಚ್, ಬುಧವಾರ James Ronald Webster Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Labor Day/May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
30 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Anguilla Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
6 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Whit Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Sovereign’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ August Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ August Thursday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಆಗಸ್ಟ್, ಶುಕ್ರವಾರ Constitution Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ National Heroes and Heroines Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
27 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Day off for Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ