ఆగస్టు 2022 క్యాలెండరు - అంగుళియా

1 ఆగస్టు, సోమవారం August Monday పబ్లిక్ సెలవు
4 ఆగస్టు, గురువారం August Thursday పబ్లిక్ సెలవు
5 ఆగస్టు, శుక్రవారం Constitution Day పబ్లిక్ సెలవు