അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കലണ്ടർ 2021

13 ഏപ്രിൽ, ചൊവ്വ Ramadan starts പൊതുഅവധിദിനം
28 ഏപ്രിൽ, ബുധന്‍ Afghan Victory Day പൊതുഅവധിദിനം
13 മെയ്, വ്യാഴം Eid al-Fitr പൊതുഅവധിദിനം
14 മെയ്, വെള്ളി Eid al-Fitr Holiday പൊതുഅവധിദിനം
15 മെയ്, ശനി Eid al-Fitr Holiday പൊതുഅവധിദിനം
19 ജൂലയി, തിങ്കള്‍ Day of Arafat പൊതുഅവധിദിനം
20 ജൂലയി, ചൊവ്വ Eid al-Qurban പൊതുഅവധിദിനം
21 ജൂലയി, ബുധന്‍ Eid al-Qurban Holiday പൊതുഅവധിദിനം
22 ജൂലയി, വ്യാഴം Eid al-Qurban Holiday പൊതുഅവധിദിനം
19 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
19 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം Ashura പൊതുഅവധിദിനം
9 സെപ്റ്റംബർ, വ്യാഴം Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day പൊതുഅവധിദിനം
19 ഒക്റ്റോബർ, ചൊവ്വ The Prophet’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം
Afghanistan Holidays Calendar 2021