ఆఫ్ఘానిస్తాన్ క్యాలెండరు 2021

13 ఏప్రిల్, మంగళవారం Ramadan starts పబ్లిక్ సెలవు
28 ఏప్రిల్, బుధవారం Afghan Victory Day పబ్లిక్ సెలవు
13 మే, గురువారం Eid al-Fitr పబ్లిక్ సెలవు
14 మే, శుక్రవారం Eid al-Fitr Holiday పబ్లిక్ సెలవు
15 మే, శనివారం Eid al-Fitr Holiday పబ్లిక్ సెలవు
19 జూ, సోమవారం Day of Arafat పబ్లిక్ సెలవు
20 జూ, మంగళవారం Eid al-Qurban పబ్లిక్ సెలవు
21 జూ, బుధవారం Eid al-Qurban Holiday పబ్లిక్ సెలవు
22 జూ, గురువారం Eid al-Qurban Holiday పబ్లిక్ సెలవు
19 ఆగస్టు, గురువారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
19 ఆగస్టు, గురువారం Ashura పబ్లిక్ సెలవు
9 సెప్టెంబర్, గురువారం Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day పబ్లిక్ సెలవు
19 అక్టోబర్, మంగళవారం The Prophet’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
Afghanistan Holidays Calendar 2021