અફ઼ગ઼ાનિસ્તાન કલેેન્ડર 2021

13 એપ્રિલ, મંગળવાર Ramadan starts સાર્વજનિક રજા
28 એપ્રિલ, બુધવાર Afghan Victory Day સાર્વજનિક રજા
13 મે, ગુરૂવાર Eid al-Fitr સાર્વજનિક રજા
14 મે, શુક્રવાર Eid al-Fitr Holiday સાર્વજનિક રજા
15 મે, શનિવાર Eid al-Fitr Holiday સાર્વજનિક રજા
19 જુલાઈ, સોમવાર Day of Arafat સાર્વજનિક રજા
20 જુલાઈ, મંગળવાર Eid al-Qurban સાર્વજનિક રજા
21 જુલાઈ, બુધવાર Eid al-Qurban Holiday સાર્વજનિક રજા
22 જુલાઈ, ગુરૂવાર Eid al-Qurban Holiday સાર્વજનિક રજા
19 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
19 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Ashura સાર્વજનિક રજા
9 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day સાર્વજનિક રજા
19 ઑક્ટોબર, મંગળવાર The Prophet’s Birthday સાર્વજનિક રજા
Afghanistan Holidays Calendar 2021