ಆಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ Ramadan starts ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Afghan Victory Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Eid al-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Eid al-Fitr Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Eid al-Fitr Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Day of Arafat ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Qurban ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ Eid al-Qurban Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
22 ಜುಲೈ, ಗುರುವಾರ Eid al-Qurban Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Ashura ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ The Prophet’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
Afghanistan Holidays Calendar 2021