ஜூன் 2023 காலேண்டர் - ஆஸ்திரேலியா

5 ஜூன், திங்கள் கிழமை Western Australia Day பொதுவான மாநில விடுமுறை
12 ஜூன், திங்கள் கிழமை Queen’s Birthday மாநில விடுமுறை, பொதுவான மாநில விடுமுறை