జూన్ 2023 క్యాలెండరు - ఆస్ట్రేలియా

5 జూన్, సోమవారం Western Australia Day సామాన్య రాష్ట్ర సెలవు
12 జూన్, సోమవారం Queen’s Birthday రాష్ట్ర సెలవు/సామాన్య రాష్ట్ర సెలవు