ಜೂನ್ 2023 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

5 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Western Australia Day ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
12 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Queen’s Birthday ರಾಜ್ಯ ರಜೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜೆ