જૂન 2023 કલેેન્ડર - ઓસ્ટ્રેલિયા

5 જૂન, સોમવાર Western Australia Day સામાન્ય રાજ્ય રજા
12 જૂન, સોમવાર Queen’s Birthday રાજ્ય રજાઓ, સામાન્ય સ્થાનિક રજાઓ