ஆகஸ்ட் 2022 காலேண்டர் - பாகிஸ்தான்

7 ஆகஸ்ட், ஞாயிற்று கிழமை Ashura பொது விடுமுறை
11 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை Raksha Bandhan இந்து விடுமுறை
14 ஆகஸ்ட், ஞாயிற்று கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
18 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை Janmashtami கட்டாயமற்ற விடுமுறை
30 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை Ganesh Chaturthi இந்து விடுமுறை