ఆగస్టు 2022 క్యాలెండరు - పాకిస్థాన్

7 ఆగస్టు, ఆదివారం Ashura పబ్లిక్ సెలవు
11 ఆగస్టు, గురువారం Raksha Bandhan హిందూ సెలవులు
14 ఆగస్టు, ఆదివారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
18 ఆగస్టు, గురువారం Janmashtami ఆప్షనల్ సెలవు
30 ఆగస్టు, మంగళవారం Ganesh Chaturthi హిందూ సెలవులు