ഓഗസ്റ്റ് 2022 കലണ്ടർ - പാകിസ്ഥാൻ

7 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ Ashura പൊതുഅവധിദിനം
11 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം Raksha Bandhan ഹിന്ദു അവധിദിനങ്ങൾ
14 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
18 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം Janmashtami ഇതര അവധിക്കാലം
30 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ Ganesh Chaturthi ഹിന്ദു അവധിദിനങ്ങൾ