ഒക്റ്റോബർ 2022 കലണ്ടർ - ബ്രസീൽ

12 ഒക്റ്റോബർ, ബുധന്‍ Our Lady of Aparecida / Children’s Day in Brazil ദേശീയ അവധി ദിനം
15 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Teacher’s Day ആചാരം
28 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി Public Service ഇതര അവധിക്കാലം