అక్టోబర్ 2022 క్యాలెండరు - బ్రెజిల్

12 అక్టోబర్, బుధవారం Our Lady of Aparecida / Children’s Day in Brazil జాతీయ సెలవు
15 అక్టోబర్, శనివారం Teacher’s Day ఆచారము
28 అక్టోబర్, శుక్రవారం Public Service ఆప్షనల్ సెలవు