ઑક્ટોબર 2022 કલેેન્ડર - બ્રાઝિલ

12 ઑક્ટોબર, બુધવાર Our Lady of Aparecida / Children’s Day in Brazil રાાષ્ટ્રીય રજા
15 ઑક્ટોબર, શનિવાર Teacher’s Day તહેવાર
28 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Public Service વૈક્લપિક રજા